<<<<

Fruahjahr

Ois zuadeckn
damit koana wos gwoscht
dei Unsichaheit
mitn dickn Wintamontl vapockn
feststeckn untan dreckign Schnee.

I schick da mei Liab mit da Fruahjahrsunn
mei Lochn
leg i da Omsel as Nest
de Wärm
frisst Löcha a dei Ongst.

Du spechst aussa
wia neugarige Krokusse
kimm i
hülf da a de Hoibschuach.

Egger Gundi

<<<<